Koopovereenkomst

Onderstaand treft u een voorbeeld van onze koopovereenkomst. Voordat u definitief overgaat tot de aankoop van een pup uit onze kennel, kunt u deze hier alvast goed doorlezen. Mochten er na het lezen hiervan vragen zijn dan kunt u deze uiteraard aan ons stellen.


Kennel Van het Ruwerveld-Zicht
Dellenweg 90
8161 PX  EPE
Tel: 0578-750934

KOOPOVEREENKOMST

Ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten:

1.Naam:                 J. van Veldhuisen

Adres:                  Dellenweg 90

Postcode:             8161 PX                      Woonplaats: EPE

Hierna te noemen “Verkoper”

en

2.Naam:                 

Adres:                 

Postcode:                                     Woonplaats : 

Telefoon:             

Hierna te noemen : “Koper” ;

In aanmerking nemende:

  • dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven Labrador Retriever (pup) en te kennen geeft deze te willen verkopen;
  • dat koper deze Labrador Retriever van verkoper wenst te kopen voor de hierna te noemen koopsom;
  • dat koper en verkoper de inhoud van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen wensen vast te leggen.

Komen het volgende overeen:

1.Afstamming van de hond / omschrijving

1.1. Het betreft een Labrador Retriever  / Boulab geboren uit:

1.1.1.Vader:             ..............................

In bezit van stamboom N.H.S.B. ...............

1.1.2.Moeder:          ................................

In bezit van stamboom N.H.S.B. ................

1.2.Omschrijving van de Labrador Retriever (pup), verder te noemen “de hond”.

1.2.1.Geboortedatum          ...................

Geslacht                     Reu / teef

Kleur                          ................

1.2.2.Chipnummer              ………………………………………………..

1.2.3.Overig                        ………………………………………………..

2.Koop / levering / risico

2.1.Verkoper verkoopt de hiervoor sub 1.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van:

€        ............. (zegge  ..................... euro)

De koper voldoet bij ondertekening van deze overeenkomst contant een bedrag van:

€        ..........    (zegge  ...................... euro)

Het restantbedrag:

€        ............. (zegge ................ euro)

wordt door koper contant voldaan bij aflevering van de hond.

2.2.De hond wordt op: .. - .. - 20... aan koper in eigendom overgedragen op welke datum de hond op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Verkoper behoud zich het recht voor zonder opgave van reden en of enig compensatierecht door koper de datum van aflevering aan te passen.

2.3.Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen datum danwel nader overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan de verkoper. Indien koper blijk heeft gegeven van afname maar niet in staat is tot afname van de hond op overeengekomen datum, behoudt verkoper zich het recht voor om aan koper in rekening te brengen  alle kosten voortkomende uit onderhoud in de ruimste zin des woords voor de sub 1.2 omschreven hond, met een minimum van € 10,- ( zegge: tien euro) per dag(deel). Levering van de hond zal pas plaatsvinden nadat alle kosten aan verkoper in contanten zijn voldaan.

2.4.Tot de hiervoor sub 2.2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in deze periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft de koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.

2.5.Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. (indien gebrek of afwijking hier vermelden:

…………………………………………………………………………………………

2.6.De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert.

2.7.Verkoper zal bij aflevering van de hond een door dierenarts gewaarmerkt entingbewijs (middels stempel en handtekening van dierenarts in Europees Dierenpaspoort) aan koper ter hand stellen. Daarnaast zal verkoper zorgdragen voor levering van de van toepassing zijnde stamboom binnen een termijn van 18 maanden na afleveringsdatum.(*)

(*) Stamboomafgifte afgifte wordt verzorgd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en zal worden verzonden aan het adres van koper zoals deze vermeld staat in deze overeenkomst. Adreswijzigingen kunnen leiden tot extra kosten en dienen door koper te worden voldaan.

3.Gebruik / gezondheid / garanties

3.1.Koper verklaart de hond te kopen voor gebruik als:

Huishond       ( indien anders            :           …………………………….)

3.2.Verkoper verklaart – op grond van de kwalificaties van de ouderdieren- de hond voor dit doel geschikt te achten, maar voor het gebruik, anders dan op grond van gezondheidseisen, geen enkele garantie te kunnen geven. Verkoper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van die extra kwalificaties.

3.3.Verkoper verklaart dat de in artikel 1 vermelde gegevens over de hond juist zijn.

4.Gebreken / ontbinding / schadevergoeding / risicoaansprakelijkheid

4.1.Indien binnen 7 dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld (mits deze vrijelijk aantoonbaar gemaakt zijn door schriftelijke verklaringen van een dierenarts en door de dierenarts van verkoper als zodanig worden erkend) dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan vermeld bij artikel 2.5.) die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1. aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht tot herlevering van een hond binnen een termijn van 18 maanden na aangeving hiertoe, gelijkwaardig van ras en geslacht. In plaats van herlevering kan koper verzoeken tot uitbetaling van 50% van de in artikel 2.1 vermelde koopsom.

4.2.Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart of een erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond, vóórdat de hond de leeftijd van zestien maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de koop (zoals hiervoor bedoeld in artikel 4.1.) en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3.1. aangegeven blijvend ongeschikt maakt, heeft koper recht op terugbetaling van maximaal 35% van de in artikel 2 genoemde koopsom mits voornoemde gebreken aantoonbaar gemaakt zijn door schriftelijke verklaringen van een dierenarts en door de dierenarts van verkoper als zodanig worden erkend.

5.Verzorging van de hond / Opvolging instructies

5.1.Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van verkoper te zullen opvolgen.

5.2.Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor sub 5.1. genoemde verplichting, is dit voor verkoper een grond de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, danwel reden zijn voor matiging van zijn terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 4.2. wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

6.Toepasselijk recht / Geschillen / Afwijkende afspraken

6.1.Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2.Door ondertekening van deze overeenkomst verplichten partijen zich om alle geschillen over de uitleg van deze overeenkomst of de gevolgen daarvan, voor zover deze niet in onderling overleg worden opgelost, in eerste instantie voor te leggen aan een door beide partijen erkende derde en onafhankelijke dierenarts of deskundige en zullen zijn / haar oordeel als bindend ervaren en volgens de aanwijzingen van deze persoon handelen.

6.3.Voormelde geschillenregeling laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen om in spoedeisende gevallen een beroep op de gewone rechter te doen.

6.4.Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen in tweevoud,

Plaats:                       EPE                                       Datum           …….-…....- 20….

Verkoper:      J. van Veldhuisen                             Koper: